Nhận biết và điều trị các bệnh viêm xoang

Ngat mui, chay nươc mui, nhưc đâu, kho chiu ơ tran… đươc goi chung chung la viêm xoang nhưng ban co biêt, viêm mui di ưng cung đươc xêp vao viêm xoang?

Vi tri cua cac xoang

Cac loai viêm xoang

Viêm xoang câp: Virus hay vi khuân xâm nhâp vao ô xoang, gây viêm. Tăng tiêt chât nhây, tăc mui tran va gân hai canh mui, quanh măt co cam giac kho chiu đau đâu la nhưng biêu hiên chung cua bênh.

Viêm xoang man: Sau môt vai lân bi viêm, viêm xoang man la tinh trang viêm nhiêm xoang dai dăng, không dưt.

Viêm mui do di ưng: Cac tac nhân gây di ưng gôm bui, cac loai côn trung nho, phân hoa… se khiên niêm mac ơ mui va xoang bi kich ưng qua mưc. Dich nhây, ngat mui, hăt hơi va ngưa la biêu hiên cua bênh.

Lêch vach ngăn: Nêu vach ngăn giưa mui bi lêch qua sang môt bên se khiên luông không khi vao mui bi can trơ.

Phi đai cuôn mui: Đinh cua vach ngăn qua phat triên, gây can trơ sư dich chuyên cua không khi

Polyp mui: Nhưng chôi mô mêm, lanh tinh phat triên tư niêm mac lot cua mui va cac xoang, môt phan ưng lai sư viêm nhiêm. Viêm xoang man va viêm mui di ưng co thê dân tơi polyp mui.

Điêu tri viêm xoang

Thuôc thông mui: Cac loai thuôc ma co thê lam cac vi mach mau ơ trong mui co lai. Kêt qua la giam tăc mui, tiêt dich va chay nươc mui.

Thuôc xit chưa steroid: Thương xuyên dung thuôc nho mui steroid giup giam cac triêu chưng cua viêm mui di ưng. Cac loai thuôc nay cung giam sưng nê cac mô va ngăn ngưa sư hinh thanh polyp mui sau phâu thuât xoang.

Nươc muôi dang xit: Nươc muôi dang xit co thê đanh bât cac dich nhây khô va duy tri môi trương âm ươt trong mui.

Thuôc khang histamine: Cac loai thuôc histamine đương uông (Benadryl, Claritn, Zyrtec, Allegra) co thê giup giam cac triêu chưng ơ xoang va mui do viêm mui di ưng.

Khang sinh: Thuôc uông khang khuân đươc dung trong điêu tri viêm xoang do vi khuân.

Phâu thuât xoang: Phâu thuât co thê cai thiên chưng viêm xoang.

Phương Uyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *