Vắc xin phòng cúm và những tác dụng phụ

(Dân trí) – Ban đa nghi tơi tiêm phong cum? Tiêm phong la cach tôt nhât đê ngưa cum nhưng tiêm khi nao va tac dung phu cua no co đang ngai?

Khi nao nên tiêm phong?

Bơi vi cum mua thương băt đâu vao thang 10 va keo dai tơi thang 5 nên thơi điêm tôt nhât đê tiêm phong la trong thang 10 hoăc 11. Ban co thê tiêm phong muôn hơn nhưng thơi điêm trên la mang lai lơi ich cao nhât.

Văc-xin cum hoat đông như thê nao?

Ca thuôc uông va thuôc tiêm đêu hoat đông theo cơ chê kich thich hê miên dich cua cơ thê. Nhưng khang thê đươc tao ra se chông lai sư xâm nhâp cua virus cum. Phan ưng cua cơ thê sau tiêm co thê gây mêt moi va đau cơ ơ môt sô trương hơp.

Môi năm, văc-xin cum lai đươc bô sung kha năng chông thêm môt sô loai virus. Vi thê, hiêu qua ngưa cum lên tơi 70-90% ơ nhưng ngươi khoe manh dươi 65 tuôi.

Ai nên tiêm phong?

Nhưng ngươi muôn giam nguy cơ nhiêm cum va đăc biêt la nhưng ngươi măc bênh phôi, ngươi tư 65 tuôi trơ lên, nhưng ngươi măc cac bênh man tinh như hen suyên, tiêu đương va tim mach; phu nư đang mang thai va tre nho.

Nhưng đôi tương nên tiêm văc xin cum hăng năm:

– Tât ca tre tư 6 thang đên 18 tuôi

– Nhưng ngươi 50 tuôi trơ lên

– Nhưng ngươi lam giup viêc gia đinh

– Nhưng ngươi măc cac bênh tim hay phôi man tinh như hen suyên hoăc bât ky bênh gây suy giam hê miên dich.

– Nhưng ngươi tiêp xuc thương xuyên vơi tre dươi 6 thang tuôi

– Nhưng ngươi thương xuyên tiêp xuc vơi nhom co nguy cơ cao chăng han như nhân viên y tê…

Nhưng ai không nên tiêm phong cum?

Theo Trung tâm Kiêm soat dich bênh Hoa Ky, ban không nên tiêm phong cum nêu:

– Đa tưng bi di ưng vơi tiêm phong cum trươc đo

– Di ưng vơi trưng

– Tưng bi hôi chưng Guillian-Barre (hê miên dich tân công môt phân cua hê thân kinh) trong 6 tuân sau khi tiêm cum.

Tac dung phu cua văc-xin phong cum?

Tay co thê bi sưng tây sau khi tiêm.

Môt sô ngươi co biêu hiên giông như cam lanh: hăt hơi, đau đâu, chay nươc mui, viêm hong, ho va đau nhưc minh mây 1-2 ngay sau khi tiêm phong. Trong môt sô trương hơp co thê sôt nhe.

Điêu quan trong la nghi tơi nhưng lơi ich tư văc-xin phong cum, tư đo se thây nhưng tac dung phu nay la co thê châp nhân.

Nhân Ha

Theo WMD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *